Tạo Proxy trên VPS bằng Squid


Tạo Proxy trên VPS bằng Squid

 

  • 1 Chuẩn bị

VPS Chạy hệ điều hành Centos 7 cấu hình tối thiểu 1 vCPU và 512 mb Ram và phần mềm điều khiển có thể là :
Putty: Download

Bitvise SSH Client: Download

  • 2 Bắt đầu :

2. Bắt đầu :

Sau khi kết nói tới VPS bạn chạy lệnh cài đặt Squid :

yum install -y squid

Cấu hình để Squid để tự động chạy mỗi khi Server khởi động lại với lệnh sau:

chkconfig squid on
service squid start

Thông tin cấu hình cho Squid sẽ được chứa trong file /etc/squid/squid.conf.

Mặc định Squid sẽ chạy trên port 3128, nếu bạn muốn Squid chạy trên port khác thì mở file /etc/squid/squid.conf và tìm dòng sau để thay đổi http_port 3128

Bạn sửa http_access deny all thành http_access allow all

Để tăng tính bảo mật cho Proxy của bạn, bạn nên tạo user để sử dụng proxy của bạn. Bạn thực hiện lệnh này:

yum install -y httpd-tools
touch /etc/squid/squid_passwd
chown squid /etc/squid/squid_passwd

Sau đó, bạn chạy câu lệnh này để tạo user, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu:

htpasswd /etc/squid/squid_passwd user_cuaban

Với Debian và Ubuntu

dpkg -L squid | grep ncsa_auth

RHEL/CentOS/Fedora

rpm -ql squid | grep ncsa_auth

Kết quả báo ( dùng nó để thêm ở bước sau)

/usr/lib64/squid/basic_ncsa_auth

Sau đó thêm vào dòng đầu của file /etc/squid/squid.conf với nội dung sau :

auth_param basic program /usr/lib64/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off
acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED
http_access allow ncsa_users

Ngoài ra, để sử dụng Squid làm Proxy mà không muốn bị phát hiện ra là bạn dùng proxy thì bạn thêm vào cuối file /etc/squid/squid.conf nội dung sau :

via off
forwarded_for off
request_header_access Allow allow all 
request_header_access Authorization allow all 
request_header_access WWW-Authenticate allow all 
request_header_access Proxy-Authorization allow all 
request_header_access Proxy-Authenticate allow all 
request_header_access Cache-Control allow all 
request_header_access Content-Encoding allow all 
request_header_access Content-Length allow all 
request_header_access Content-Type allow all 
request_header_access Date allow all 
request_header_access Expires allow all 
request_header_access Host allow all 
request_header_access If-Modified-Since allow all 
request_header_access Last-Modified allow all 
request_header_access Location allow all 
request_header_access Pragma allow all 
request_header_access Accept allow all 
request_header_access Accept-Charset allow all 
request_header_access Accept-Encoding allow all 
request_header_access Accept-Language allow all 
request_header_access Content-Language allow all 
request_header_access Mime-Version allow all 
request_header_access Retry-After allow all 
request_header_access Title allow all 
request_header_access Connection allow all 
request_header_access Proxy-Connection allow all 
request_header_access User-Agent allow all 
request_header_access Cookie allow all 
request_header_access All deny all

Sau đó khởi động lại Squid để các cấu hình trên có hiệu lực :

service squid restart

3. Nhiều Proxy / 1 VPS

mở file /ect/squid/squid.conf

Định cấu hình IP bổ sung trong Squid

Xóa http_port 3128 thay bằng

http_port ip:port name=proxy1

acl proxy1 myip ip

tcp_outgoing_address ip proxy1

  • Trong đó proxy1 là tên của proxy có ip đó tùy bạn đặt
  • ip bạn thay bằng ip của vps, port là port mà bạn muốn

Ví dụ

http_port 51.199.10.15:3128 name=proxy1

acl proxy1 myip 51.199.10.15

tcp_outgoing_address 51.199.10.15 proxy1

Để thêm các IP khác, chỉ cần sao chép phần và chỉnh sửa nó với các chi tiết IP khác của bạn. Ở đây tôi đã thêm hai IP nữa vào tệp squid.conf

http_port 51.199.10.15:3128 name=proxy1
acl proxy1 myip 51.199.10.15
tcp_outgoing_address 51.199.10.15 proxy1

http_port 51.199.10.15:3128 name=proxy2
acl proxy2 myip 51.199.10.16
tcp_outgoing_address 51.199.10.16 proxy2

http_port 51.199.10.17:3128 name=proxy3
acl proxy3 myip 51.199.10.17
tcp_outgoing_address 51.199.10.17 proxy3

Sau đó khởi động lại Squid để các cấu hình trên có hiệu lực :

service squid restart

Nếu bạn không muốn sử dụng Proxy server bằng VPS của mình, ta có thẻ remove xóa Squid ra khỏi VPS bằng lệnh sau:

yum remove squid -y

Vậy là xong hướng dẫn chi tiết cách tạo SOCKS Proxy trên VPS. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

bài viết khác